English

Koç - IBM Supply Chain Research Center

Duyurular
 
 

Sponsorlu Araştırma Projeleri

Sürdürülebilir Enerji Tedarik Zinciri
    
Modern yaşamın en önemli gereklerinden olan enerji, reel ve servis sektörlerinde yoğun olarak kullanılmakla birlikte tüm sosyal ve yaşamsal aktivitelerde tüketilmektedir.  Enerji tedariği fosil yakıtlara dayalı olarak oluşturulmuş olan enerji tedarik zincirlerinin en büyük etkileri çevreye olmaktadır. Fosil yakıtların yakılması sonucu çıkan salınımlar çevre kirliliğine yol açmakta ve bu salınımlar arasında önemli bir pay sahibi olan sera gazları küresel ısınmaya sebep olmaktadır.
    TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projede sürdürülebilir enerji teknolojilerinin tekno-ekonomik analizi yapılarak yeni enerji tedarik zincirleri oluşturmak üzere modelleme ve eniyileme çalışmaları yapılmaktadır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda fosil yakıtların kullanımıyla ortaya çıkan ve sera etkisine yol açan karbon dioksit gazınının yakalanması ve depolanmasına yönelik benzetim ve eniyileme modelleri oluşturulmuştur.  Ayrıca biyo-yakıtların enerji tedarik zincirlerine entegrasyonu konusunda çalışmalar da tamamlanmıştır. Şu anda güneş enerjisinden elektrik üretimi için kullanılan fotovoltaik hücrelerin tekno-ekonomik modellerinin geliştirilmesine devam edilmektedir.  Modelleme çalışmalarında elde edilen tamsayı-karışık çok amaçlı eniyileme problemlerinin çözümüne yönelik algoritma geliştirme çalışmaları da devam etmektedir.  Projenin ileriki aşamalarında diğer yenilenebilir enerji üretim teknolojileri de incelenerek sürdürülebilir enerji tedarik zinciri üzerinde çeşitli eniyileme çalışmaları ve senaryo analizleri yapılacaktır.

Afet Lojistiği
    
Afet durumunda yeterli miktarda malzeme ve etkilenen insanların istenilen yerlere zamanında taşınmasını ve bunun için gerekli planlama ve önlemleri kapsar. Afet öncesinde, olası afet senaryoları altında ihtiyaç planlaması ve gerekli ilk yardım malzemelerinden kuru gıda, battaniye gibi dayanıklı olanların stoklanması ile birlikte afet sonrası koordinasyon ve dağıtım planları oluşturulması gereklidir. Bu amaçla İBB tarafından şehrin çeşitli yerlerine Afet Müdahale Merkezlerin (AMM) kurulması planlanmaktadır.
    İBB ve Afet Koordinasyon Merkezi tarafından desteklenen bu projede, merkezlerin yerlerinin seçilmesi ele alınmaktadır. Bu seçim yapılırken, afet sonrası ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı ile ilgili lojistik operasyonların en etkili biçimde uygulanabilirliği dikkate alınan ilk unsurdur. Bu noktada amaç, mümkün olan en kısa zamanda en fazla insana ulaşabilmektir. Gerekli her bir malzeme için etkilenecek yerleşim birimlerine belli bir uzaklıkta bir AMM olması koşulu altında malzeme dağıtım zamanının ağırlıklı ortalamasının en aza indirilmeye çalışıldığı bir matematiksel model kurulmuştur. İstanbul için deprem senaryoları, bu senaryolar altında ulaşım ağlarının durumları, belirli bölgelerdeki deprem riskleri ile hasar tahminleri ve bölgeler arasındaki uzaklıklar gibi gerçek veriler toplanmıştır. Matematiksel modelin girdileri toplanan veriler kullanılarak türetilmiş ve çeşitli yer seçimi çözümleri üretilmiştir. 39 potansiyel yerden 4-5 tanesine AMM kurulmasının yeterli faydayı sağlayacağı gözlenmiştir. Tesislerde stoklanacak malzeme miktarlarının ve tedarikçilerinin daha detaylı çalışmalar ile belirlenmesi ve deprem sonrası seyahat sürelerinin tahmini üstündeki çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca yaralıların hastanelere taşınmasında mevcut ambulans ve hastane kapasitelerinin analizi ile geçici hastanelerin yer ve kapasite seçimi de ele alınmaktadır.

Çok Modlu Taşımacılık ve Marmaray’da Ro-La Kullanımı
    
Lojistik faaliyetlerin en önemli aşamalarından birisi olan taşımacılık karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve boru hattı olmak üzere farklı modlar kullanılarak yapılabilmektedir. Bu modlardan bazıları ekonomik bazıları ise çevreye olan net etki bakımından daha avantajlıdır. TÜBİTAK ve İstanbuk Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen bu projede çok modlu taşımacılık sistemlerinin tasarlanmasına ve işletilmesine yönelik modelleme ve eniyileme çalışmaları yapılmaktadır. Projede geliştirilen modeller ve çözüm yöntemleri Marmaray sistemine uyarlanarak Marmaray’ın Ro-La taşımacılığı için kullanılmasına yönelik analizler yapılmaktadır.

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistiği Planlaması
    
Türkiye’nin ihracatında en büyük pay sahibi olan otomotiv sektörü hem otomotiv üretiminde ihtiyaç duyulan hammadde ve parçaların tedariğinde hem de üretimi tamamlanmış ürünlerin talep noktalarına ulaştırılmasında ciddi bir lojistik altyapısına ihtiyaç duymaktadır. Otomotiv Sanayi Derneği tarafından desteklenen bu projede Maramara Bölgesi’nde yerleşik olan otomotiv üretim tesislerinde operasyonların desteklenmesine yönelik sürdürlebilir bir lojistik altyapısı ve üstyapısı kurulmasına yönelik analizler yapılmakta ve bu yönde atılacak adımlar incelenmektedir.
    Bu projelere ek olarak kısa süre içerisinde aşağıdaki iki yeni projeye de başlanılması planlanmaktadır:

Piller için Tersine Lojistik Sistemi ve Pil Geridönüşüm Tesisi Kurulması
    
Günlük hayatımızda bir çok amaç için kullanmakta olduğumuz piller kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra atık haline gelmekte ve geri dönüşümleri sağlanmadığında ise yüzyıllar boyunca çevreye zarar vermeye devam etmektedir. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen bu projede piller için tersine lojistik sisteminin tasarlanmasına yönelik modelleme ve eniyileme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca projede pil geridönüşüm tesisi tasarlanması ile operasyon plan ve çizelgelerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Proje sonucunda İstanbul’da atık pil geri dönüşüm tesisinin kurularak hizmete alınması planlanmaktadır.

Bor İşletmelerinde Su Kullanımının Eniyilenmesi: Ülkemiz açılından stratejik bir öneme sahip olan bor madeninin işlenmesinde yoğun olarak su tüketilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri olan suyun verimli ve minimum düzeyde kullanımına yönelik çalışmalar, özellikle suyun tekrar kullanılabilirliğinin sağlanması, çesitli teknolojiler ile geri kazanımı, kalitesinin arttırılması ve maliyetinin düsürülmesi çalışmaları oldukça önem kazanmıstır. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlügü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan projede bor işletmelerinde taze su tüketimini ve atık su oluşumunu en alt düzeye indirgeyecek eniyi su kullanım ağlarının tasarlanması ve ideal su kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.
Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik endüstriyel ve ticari sektörker için bir ana tema haline gelmiştir.  Günümüzde tamamen yaygınlaşmış olan küreselleşme sonucu tedarik zinciri ve lojistik sistemlerin getirdiği finansal, çevresel ve sosyal etkiler yerkürenin tüm heryerinde hissedilmeye başlanmış ve bu sıstemlerin sürdürülebilirliğinin sorgulanmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır.  Tedarik zinciri ve lojistik sistemlerde sürdürülebilirlik finansal, çevresel ve sosyal amaçların bütünleşik olarak incelenmesiyle elde edilebilir.  Koç-IBM Tedarik Zinciri Araştırma Merkezi süürrdülebilir tedarik zinciri ve lojistik sistemlerin modellenmesi, eniyikenmesi ve analizine yönelik inovatif yaklaşımlar geliştirmeyi hedefliyor.  Araştırma merkezinde geliştirilen yöntemler gerçek hayattan önemli problemlere uygulanarak etkinliklerinin gösterilmesi da amaçlanıyor. 

 Koç Üniversitesi, Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer İstanbul
Tel: 0212 338 26 48
Genel sorular için e-mail: mturkay@ku.edu.tr